Đề kiểm tra 30 phút môn Toán số 1

 30 phút   1 lượt thi   20 câu Hà Quỳnh LTT Hà Quỳnh LTT

Đánh giá

4,5

35 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Danh sách đánh giá

Bảng điểm

1
11 / 20
2
Hoàng Yến

Thông tin khác

0 / 20
3
0 / 20
4
Thuỳy Linhh

Thông tin khác

0 / 20
5
Nguyễn Đình Vũ

Thông tin khác

0 / 20
6
Nguyễn Đình Vũ

Thông tin khác

0 / 20
7
Nguyễn Đình Vũ

Thông tin khác

0 / 20

Đề thi đã làm

Đề kiểm tra 30 phút môn Toán số 1

30 phút 43 lượt thi 20 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Đề kiểm tra 30 phút môn Toán số 1

30 phút 38 lượt thi 20 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Đề kiểm tra 30 phút môn Toán số 1

30 phút 50 lượt thi 20 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt