Chính sách huỷ và hoàn trả

  1. Quy định hoàn trả học phí
  • Nếu người dùng không thoả mãn với chất lượng dịch vụ do Luyenthitot.com cung cấp do lỗi của Ban quản trị website Luyenthitot.com thì Ban quản trị website Luyenthitot.com đồng ý hoàn lại khoản phí sử dụng đã thanh toán nhưng chưa sử dụng cho Khách hàng.
  • Nếu người dùng không thoả mãn với chất lượng dịch vụ do Luyenthitot.com cung cấp không do lỗi của Ban quản trị website Luyenthitot.com thì Ban quản trị website Luyenthitot.com đồng ý hoàn lại khoản phí sử dụng đã thanh toán nhưng chưa sử dụng cho Khách hàng.
  1. Quy định hủy khóa học đã đăng ký
  • Luyenthitot.com không cho phép hủy khóa học Bạn đã đăng ký thành công tại website          Luyenthitot.com. Bạn có thể chuyển đổi hoặc nâng cấp sang khóa học phù hợp theo Chính sách Chuyển đổi và nâng cấp tại Luyenthitot.com.