Đề thi Ngữ văn lớp 9

Đề kiểm tra văn 30 phút số 1

30 phút 30 lượt thi 30 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Đề kiểm tra văn 30 phút số 3

30 phút 39 lượt thi 29 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Đề kiểm tra văn 30 phút số 4

30 phút 40 lượt thi 34 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 9 số 6

15 phút 34 lượt thi 10 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 9 số 7

15 phút 37 lượt thi 10 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 9 số 8

15 phút 47 lượt thi 10 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 9 số 9

15 phút 45 lượt thi 10 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Đề kiểm tra văn 30 phút số 5

30 phút 47 lượt thi 30 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Đề kiểm tra văn 30 phút số 6

30 phút 46 lượt thi 31 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Đề kiểm tra văn 30 phút số 7

30 phút 34 lượt thi 32 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Đề kiểm tra văn 30 phút số 8

30 phút 31 lượt thi 30 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

TỔNG ÔN VĂN HỌC 9 (1)

15 phút 31 lượt thi 20 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 9 số 2

15 phút 31 lượt thi 10 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Kiểm tra kiến thức văn 9

15 phút 33 lượt thi 20 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Đề kiểm tra 30 phút Ngữ Văn lớp 9 số 5

30 phút 50 lượt thi 30 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt